Vocational Training Institutute ECOSOLAR

Институција за стручна обука  ЕКОСОЛАР

Makedonski

 

English  

 

 

 

Кон крај на 2023 и почеток на 2024 има најава за субвенционирана обука за 15 соларни монтажери. Дел од трошоците ќе се покријат преку проект. Договорот е потпишан. По завршувањето на обуката се полага испит (практичен и теоретски) Тие што ќе го положат испитот добиваат валиден сертификат, признат од министерство за образование на Реп.Северна Македонија. Подетални информации ќе добиете од здружението Солар Македонија во тек на Септември, за време на саемот во Сити Мол.

 

Towards the end of 2023 and the beginning of 2024, there is an announcement for subsidized training for 15 solar installers. Part of the costs will be covered through a project. The contract has been signed. After completing the training, an exam is taken (practical and theoretical). Those who pass the exam receive a valid certificate, recognized by the Ministry of Education of the Republic of North Macedonia. You will receive more detailed information from the association Solar Macedonia during September, during the fair in City Mall.

 

 

17-авг.-23

  web counter